Přeskočit na obsah

Dopady konsolidačního balíčku – 2. část

Novinky v oblasti daní z příjmů fyzických osob

U daně z příjmů fyzických osob dojde ke snížení limitu pro uplatnění 23% progresivní sazby daně. Místo aktuálního ročního limitu ve výši 48násobku průměrné mzdy bude nově sazba 23 % uplatněna již pro část základu daně přesahující 36násobek průměrné mzdy. Měsíčně se tedy hranice pro aplikaci progresivní sazby daně sníží z 4násobku na 3násobek.

Průměrná mzda je pro rok 2024 stanovena na 43 967 Kč měsíčně. Měsíční hranice pro rok 2024 bude tedy činit 131 901 Kč, roční výše pak 1 582 812 Kč. Vzhledem k této změně dojde jednak k rozšíření množiny poplatníků, kteří budou zdaňovat své příjmy 23% sazbou daně, a dále k většímu zapojení vysokopříjmových poplatníků na příjmech do státního rozpočtu.

Zrušení či snížení úlev na dani z příjmů

Sleva na studenta

Zruší se možnost uplatňovat slevu na studenta. Studenti, kteří tuto slevu uplatňují, dosahují ročního výdělku alespoň ve výši 205 600 Kč, což měsíčně průměrně činí cca 17 100 Kč měsíčně. Do této částky totiž dojde ke snížení daně pomocí základní slevy na poplatníka. Dodatečnou slevu tedy aktuálně využívají studenti, kteří dosahují vyšších částek příjmů.

Naopak studenti s nižším výdělkem efekt této slevy na dani nepociťují. Kromě toho dochází v některých případech k tomu, že sleva je využívána osobami, které sice mají formálně status studenta, ale školu již reálně nenavštěvují.

Školkovné

Další slevou, která se ruší, je tzv. školkovné neboli sleva na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení. Tuto slevu uplatňovaly zejména středně a vysokopříjmové skupiny poplatníků fyzických osob. Poplatníci s nižšími příjmy, kteří mají měsíční mzdu na úrovni minimální mzdy, tuto slevu reálně nevyužijí, i kdyby výdaje za umístění dítěte hradili.

Sleva měla sloužit jako ulehčení daňové povinnosti pro lidi s nižšími příjmy pracující na částečný nebo zkrácený úvazek, nicméně lze říct, že se daňová úleva spíše minula účelu.

Sleva na manžela/manželku

Dojde i k omezení uplatnění slevy na manžela. Slevu budou moci poplatníci uplatnit i nadále, nicméně se zpřísní podmínky pro její uplatnění. Stále bude platit pravidlo, že slevu lze uplatnit, pokud vlastní příjmy manžela poplatníka nepřesahují 68 000 Kč, nicméně nově přibude podmínka, že ve společně hospodařící domácnosti žije také vyživované dítě poplatníka, které nedovršilo věku 3 let. U manžela ZTP/P bude možné odečíst dvojnásobek slevy na dani.

Limit pro osvobození ostatních příjmů

Osvobození příjmů z příležitostných činností se bude vztahovat na příjmy až do výše 50 000 Kč. Do konce tohoto roku platí limit ve výši 30 000 Kč. Také limit pro osvobození bezúplatných příjmů nabytých příležitostně od téhož poplatníka se z 15 000 Kč zvýší na 50 000 Kč.

Omezení odpočtů základu daně

Dalšími změnami u zdanění příjmů fyzických osob je omezení uplatnění odpočtů od základu daně. Nově nebude možné od základu daně odečíst zaplacené členské příspěvky odborovým organizacím nebo úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Odvody pojistného u OSVČ

Sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Změnou projdou také odvody na pojistné sociálního pojištění. Minimální měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní činnost se bude postupně zvyšovat, a to:

  • z 25 % průměrné mzdy na 30 % průměrné mzdy v roce 2024,
  • dále na 35 % v roce 2025 a
  • na 40 % v roce 2026.

U poplatníků vykonávajících tzv. vedlejší činnost, kterým dle zákona vzniká účast na sociálním pojištění při překročení rozhodné částky, se minimální vyměřovací základ zvedne z 10 % na 11 % průměrné mzdy.

Menší ulehčení zůstane pro začínající podnikatele. V kalendářním roce a v bezprostředně následujících dvou kalendářních letech bude činit minimální vyměřovací základ 25 % průměrné mzdy přepočtené na dvanáct měsíců. Tito začínající podnikatelé však nesměli vykonávat samostatnou výdělečnou činnost v období 20 let předtím.

Dále dojde ke zvýšení odvodů pojistného i v případě osob samostatně výdělečně činných, které odvádějí pojistné ze skutečného vyměřovacího základu. S účinností novely dojde ke zvýšení vyměřovacího základu z 50 % základu daně nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji na 55 %.

Novinky v oblasti DPH

V oblasti DPH je zcela jistě nejvíce probíranou změnou změna sazeb DPH, kdy ze stávajících dvou snížených sazeb 15 % a 10 % vznikne jedna snížená 12% sazba. Základní sazba zůstane stejná ve výši 21 %.

V této souvislosti tak dojde ke změnám odváděné DPH u vybraných položek zboží a služeb. Za zmínku stojí například přesunutí balené pitné vody ze snížené 15% sazby do základní 21% sazby DPH, stejně tak u limonád, džusů či energetických nápojů. Oblíbenou položkou je také pivo, které nově bude možné objednat v restauraci či zakoupit kdekoliv jinde již s 21% sazbou DPH.

Nový režim DPH bude uplatňován v případě knih a obdobných plnění. Za osvobozené plnění s nárokem na odpočet bude nově považováno dodání knihy a poskytnutí obdobné služby.  Novela přináší definici knihy, která zahrnuje také například obrázkovou knihu, brožuru či omalovánku. Aby bylo možné osvobození aplikovat, nesmí kniha zahrnovat 50 % reklamy a více. Poskytnutím obdobné služby je myšlena elektronicky poskytnutá služba spočívající v poskytnutí knihy neboli e-kniha, pokud byla obsažena na hmotném nosiči.

Omezení uplatnění odpočtu DPH u osobních automobilů

Další významnou změnou z pohledu DPH je již zmiňované omezení uplatnění odpočtu u vybraných osobních automobilů. V případě vybraných osobních automobilů, které budou dlouhodobým majetkem plátce, bude nově platit omezení daně na vstupu částkou 420 000 Kč, která vychází ze základu daně ve výši 2 000 000 Kč. Omezení se týká také provedeného technického zhodnocení vybraného osobního automobilu.

S novelou zákona o DPH dojde také k rozšíření osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla. Nově bude osvobození platit např. také na výrobky v rozsahu 100 g zahřívaných tabákových výrobků, 20 ml náplní do elektronických cigaret či 100 g nikotinových sáčků.

Ostatní daně

Hazardní daně

Sazba daně z hazardních her se zvýší z 23 % na 30 % u totalizátorových her, binga, kurzových sázek, technických her a turnajů malého rozsahu. Zároveň se sníží osvobození výher z hazardních her, loterií a tombol z 1 mil. Kč na 50 000 Kč.

Daň z tabáku a lihu

Aktuálně má ČR nižší zdanění lihu než např. Polsko a Slovensko. V rámci konsolidačního balíčku dojde ke zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků a lihu. Zruší se nárok na vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v mineralogických postupech a metalurgických procesech.

Novinky v dani z nemovitých věcí

V oblasti daně z nemovitých věcí dojde k navýšení daně v průměru o 1,8násobek aktuálních sazeb. Příjmy z daní zůstanou v rozpočtu obcí, ale současně dojde k adekvátnímu snížení příjmů obcí v rámci rozpočtového určení ze státního rozpočtu. Rozpočet obcí by se tím neměl změnit.