Přeskočit na obsah

Zvýšení limitu pro registraci k DPH

S účinností od 1. 1. 2023 se původní částka 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kal. měsíců zvyšuje na 2 mil. Kč. Podle přechodných ustanovení se upravuje, že pokud k překročení obratu 1 mil. Kč dojde v listopadu 2022 (samozřejmě současně obrat nepřekročí 2 mil. Kč), nevzniká povinnost podat do 15. 12. 2022 přihlášku k registraci a osoba povinná k dani se od 1. 1. 2023 nestane ze zákona plátcem DPH. Stejný postup se použije i v situaci, kdy k překročení obratu 1 mil. Kč dojde v prosinci 2022. Pokud bude přihláška k registraci i přesto podána, stane se osoba povinná k dani plátcem daně pouze v případě, že do 5 dnů od nabytí účinnosti novely zákona tuto skutečnosti správci daně potvrdí.

Zároveň vzniká možnost zrušení registrace v případě obratu převyšujícího 1 mil. Kč, ale nepřevyšujícího 2 mil. Kč, přičemž žádost o zrušení registrace bylo možné podat do 8. 12. 2022. V takovém případě nemusela být ani splněna podmínka trvání plátcovství po dobu alespoň 12 měsíců.

Poplatník – fyzická osoba, který podal žádost o zrušení registrace k DPH a kterému nebylo oznámeno rozhodnutí o zrušení registrace do 31. 12. 2022, se pro účely paušálního režimu (u daně z příjmů) nepovažuje za plátce DPH, pokud je poplatníkovi oznámeno rozhodnutí o zrušení registrace do 16. 1. 2023.