Přeskočit na obsah

Odpisy nemovité kulturní památky

Nemovitá věc, která byla kulturní památkou podle zák. č. 22/1958 Sb. ve znění účinném do dne 31. 12. 1987 a nebyla k 31. 12. 1987 zapsaná do státního seznamu kulturních památek a nebyla prohlášena za kulturní památku podle zák. č. 20/1987 Sb., se pro účely ZDP považuje za nemovitou kulturní památku, a to i ve zdaňovacích obdobích započatých přede dnem účinnosti novely. To neplatí, je-li taková nemovitá věc nabyta ve zdaňovacím období roku 2022. Pokud se tedy poplatník domníval, že nemovitost splňuje parametry kult. památky, nemusí se podávat dodatečná přiznání a přepočítávat zpětně odpisy. Poplatníci postupovali v dobré víře, že jejich nemovitost parametry kulturní památky splňuje.