Přeskočit na obsah

Mimořádné odpisy

Na hmotný majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině a pořízený od 1. 1. 2022 lze použít také mimořádné odpisy podle ust. § 30a ZDP. Samozřejmě je možné tyto odpisy uplatnit při splnění podmínky, že poplatník je prvním odpisovatelem uvedeného majetku. Na stejné období je povoleno volitelné zkrácení minimální doby trvání finančního leasingu. Pojem „majetek pořízený“ je nutno vykládat jako „uvedený do stavu způsobilého užívání“.
V případě technického zhodnocení hmotného majetku, který je odpisován metodou mimořádných odpisů se toto technické zhodnocení odpisuje na samostatné inventární kartě a použije se u něj standardní odpisování, tj. rovnoměrné nebo zrychlené odpisy podle ust. §§ 31 a 32 ZDP.