Přeskočit na obsah

Zajímavé závěry z Koordinačních výborů Komory daňových poradců ČR a zajímavá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

KOOV č. 513/15.11.2017 – okamžik vzniku příjmu pro poplatníka s daňovou evidencí v případě prodeje prostřednictvím platební brány (e-shop). Podle závěru daňové správy zdanitelný příjem vzniká v okamžiku, kdy se poplatník dozví z platební brány, že zákazník zaplatil a ne až v okamžiku fyzického připsání částky bezhotovostní platby na účet.

KOOV č. 510/15.11.2017 – zřejmě bude projednán až v lednu či únoru 2018 – vztah DPH a daně z příjmů – daňová uznatelnost DPH při snížení nároku na odpočet daně

u nedoložených mank a škod (navrženo a zatím neodsouhlaseno, aby to byl daňově uznatelný výdaj). I nadále platí zásada, že se upravuje původně uplatněný odpočet daně a nejedná se o nové zdanitelné plnění např. z částky obvyklé ceny v okamžiku zjištění inventarizačního rozdílu.

Rozsudek NSS 1 Afs 170/2017 – 30 ze dne 27. 9. 2017 (Steelmart s. r. o.) – náklady na prodané zboží, které bylo dodáno neprokázaným dodavatelem.

oproti tomu

Rozsudek NSS 2 Afs 160/2016 – 38 ze dne 31. 5. 2017 namísto vyloučení sporných dodávek z daňových nákladů má být daň stanovena za použití pomůcek

Rozsudek NSS 9 Afs 149/2016 – 34 ze dne 27. 7. 2017 výdaje na výměnu oken jako technické zhodnocení, jestliže byla okna s dvěma skly nahrazena okny s třemi skly

Rozsudek NSS 6 Afs 55/2017 ze dne 4. 10. 2017 neuznán odpočet daru od daňového základu poskytnutého právnické osobě na účely tělovýchovné a sportovní, kde 9 členů tohoto klubu z celkového počtu 16 bylo v rodinném či obdobném poměru k dárci a sportovní klub financoval svým členům rekreační pobyty

Rozsudek NSS 7 Afs 301/2016 – 70 ze dne 22. 8. 2017 – základem daně z nabytí je vždy minimálně kupní cena (pokud by 75% ze srovnávací daňové hodnoty bylo víc, je základem daně srovnávací daňová hodnota – znalecký posudek nebo směrná hodnota). Tato kupní cena se však pro základ daně z nabytí použije ve výši bez DPH.