Přeskočit na obsah

Daně z příjmů

Zvýšení maximálních částek penzijního a životního pojištění

Za zdaňovací období roku 2017 je možné si uplatnit jako položku snižující základ daně z příjmů fyzických osob (nezdanitelnou část základu daně) částku zaplaceného pojistného na kapitálové životní pojištění až ve výši 24 tis. Kč (oproti stávajícímu limitu 12 tis. Kč ročně). Stejnou částku, tj. 24 tis. Kč lze maximálně uplatnit i za zaplacené pojistné na penzijní připojištění (u penzijního připojištění to v praxi znamená platit alespoň 3 tis. Kč měsíčně). Na potvrzeních o zaplaceném penzijním připojištění od finančních institucí by již měla být uvedena částka, kterou lze přímo odečíst (nebude již nutné celkovou částku zaplaceného pojistného snížit o státní příspěvek).

Zároveň se v roce 2017 zvyšuje i částka životního a penzijního pojištění, které případně platí zaměstnavatel za zaměstnance, a to na částku 50 tis. Kč ročně (dále platí princip, že toto pojistné je pro zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem a zároveň i příjmem osvobozeným od daně ze závislé činnosti na straně zaměstnance).

Zrušení regulace spotřebitelských loterií

Příjmy z reklamních soutěží a slosování jsou i nadále osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob do částky 10 tis. Kč. Od 1. 1. 2017 však byla zrušena regulace spotřebitelských loterií podle zák. č. 202/1990 Sb. (nemusí se nahlašovat na MF ČR). Nad částku 10 tis. Kč se i nadále platí z výhry srážková daň 15%.

Daňový balíček platný od „1. 7. 2017“

Většina změn se podle článku II přechodných ustanovení novely č. 170/2017 Sb. použije až pro zdaňovací období roku 2018.

 • příspěvek zaměstnavatele (nepeněžní) na tištěné knihy podle ust. § 6 odst. 9 písm. d)
 • zvýšení částky daňového zvýhodnění na první dítě na částku 15 204 Kč ročně, tj. 1 267 Kč měsíčně – o 150 Kč více než v roce 2017
 • z účinností od 1. 7. 2017, ale s použitím pro celý rok 2017 byly zvýšeny částky daňového zvýhodnění na druhé a další dítě (v r. 2018 se pak částky pro 2. a další dítě nemění)
 • rozšíření možnosti uplatnění darů jako odčitatelné položky od základu daně fyzické osoby o dary evropským politickým stranám a nadacím – platí od 18. 8. 2017 (netýká se darů kandidátům na prezidenta)
 • pro celý rok 2017 se použije zvýšení částky daru za bezpříspěvkový odběr krve na 3 tis. Kč a nový odpočet 20 tis. Kč za bezúplatný odběr krvetvorných buněk
 • od 1. 1. 2018 – § 24 odst. 2 písm. zz) je výdajem i převod prostředků z garančního fondu do fondu zábrany škod
 • zúžení definice základního investičního fondu, který má 0 % sazbu daně z příjmů právnických osob (v PS je senátní novela, která by to měla od r. 2019 zrušit)
 • stropy paušálních výdajů pro fyzické osoby uplatňující výdaje procentem z příjmů sníženy od 1. 1. 2018 na částku 1 mil. Kč, zároveň zrušeno ust. § 35ca ZDP blokující u paušálů možnost použití daňového zvýhodnění na dítě a slevu na manžela/manželku. Ve zdaňovacím období roku 2017 pak existuje možnost volby, kdy je možné použít buď nový režim roku 2018, nebo starý režim podle úpravy platné v roce 2016.
 • pro zdaňovací období roku 2018 byl vydán nový formulář prohlášení poplatníka vzor č. 26. Oproti dřívějším vzorům již součástí prohlášení není žádost poplatníka (zaměstnance) o roční zúčtování daně. Daňová správa nám chtěla „zjednodušit práci“, takže žádost o roční zúčtování daně je již na samostatném formuláři (ten však bude k dispozici zřejmě až v létě 2018). Nové prohlášení již také není, tak jako dřív, pro tři zdaňovací období, ale pouze pro jedno, tj. 2018. Samozřejmě je však možné pokračovat ve formuláři vzor 24 zahájeném v roce 2016 nebo vzor 25 z roku 2017.

Změna v oblasti finančního leasingu

Zákon o daních z příjmů v § 21d odst. 1 nově upravuje, že předmětem finančního leasingu je hmotný majetek ve smyslu § 26 zákona o daních z příjmů odpisovaný podle tohoto zákona. Tím vylučuje z finančního leasingu smlouvy uzavřené na majetek neodpisovaný a majetek nehmotný. Tato nová úprava se neuplatní na smlouvy, kde předmět leasingu byl přenechán nájemci před účinností, tj. před 1. 7. 2017.

Odpisování technického zhodnocení podnájemcem

V ustanovení § 28 odst. 3 ZDP byl rozšířen výčet poplatníků, kteří mají možnost uplatňovat daňové odpisy z technického zhodnocení provedeného na cizím majetku. Kromě nájemce a uživatele u finančního leasingu může daňové odpisy uplatňovat i poplatník, kterému byl přenechán majetek k užívání (např. podnájemce), a to za obdobných podmínek jako u technického zhodnocení provedeného nájemcem:

 • technické zhodnocení uhradil poplatník, který má právo k užívání majetku, na kterém provedl technické zhodnocení
 • technické zhodnocení provedl a daňové odpisy uplatňuje vždy s písemným souhlasem vlastníka
 • vlastník hmotného majetku nezvýšil vstupní cenu hmotného majetku o provedené technické zhodnocení
 • odpisované technické zhodnocení je zařazeno do stejné odpisové skupiny jako zhodnocovaný majetek.

Tato úprava platí pro technická zhodnocení uvedená do užívání po novele zákona.

Odpisování nehmotného majetku

Znění § 32a odst. 4 ZDP upravuje dobu daňového odpisování nehmotného majetku. Pro příslušné kategorie nehmotného majetku byla pevně stanovená doba odpisování změněna na dobu minimální. Tzn., že poplatník bude moci podle svého rozhodnutí majetek daňově odpisovat i delší dobu, ovšem při zachování stávajících podmínek zakotvených v § 32a ZDP, zejména při zachování pravidla rovnoměrnosti daňových odpisů.

Zánik možnosti splnit limit pro získání daňového bonusu prostřednictvím příjmů z kapitálového majetku a příjmů z pronájmu

Od roku 2018 dojde ke zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti, příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) a příjmy z nájmu (§ 9 ZDP) se nebudou započítávat do limitu příjmů, který je nutný splnit pro získání daňového bonusu (šestinásobek minimální mzdy). Daňový bonus na vyživované děti se nově poskytne pouze těm poplatníkům, kteří dosahují příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) nebo příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP).

Žádost o vrácení vratitelného přeplatku

Podle nové právní úpravy (§ 38zf ZDP) podá-li poplatník daňové přiznání současně s žádostí o vrácení vratitelného přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro podání daňového přiznání, hledí se na žádost o přeplatek jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.