Přeskočit na obsah

Daň z přidané hodnoty

Nařízení Rady EU č. 1042/2013 od 1. 1. 2017

Dochází mj. ke zpřesnění vymezení služeb souvisejících s nemovitostí, kam patří i údržba a opravy, inspekce a kontrola strojů nebo zařízení, pokud se tyto stroje nebo zařízení považují za nemovitost. Zatím vůbec není v naší legislativě.

Stravovací a restaurační služby 

V případě „balíčků“, např. hotel, který zvlášť účtuje poplatek za parkování, je třeba rozdělit základ daně a zdanit každou službu samostatnou sazbou.

Další rozšíření přenesení daňové povinnosti DPH

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku byl rozšířen o následující položky (je zde uveden i příslušný kód, který se uvádí v oddílech A.1., resp. B.1. kontrolního hlášení).

 • 1a – zlato – zprostředkování prodeje investičního zlata
 • 3a – dodání nemovité věci v nuceném prodeji
 • 4a – poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce
 • 6 – dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
 • 7 – dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví

Informace Finanční správy k systému taxislužby UBER

Informace FS vydána 29. 5. 2017, přičemž řidiči jsou v rozporu s názorem Evropského soudu považováni za subjekty poskytující přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společnosti UBER. FS dále tvrdí, že přepravní službu neposkytuje UBER, ale právě řidič, který by měl být také zdaněn. Řidič je osoba povinná k dani a UBER mu podle FS poskytuje službu zprostředkování zákazníka (z poplatku UBERu by pak řidič měl odvést daň, protože se stává osobou identifikovanou k dani).

Informace FS – služby přímo vázané na dovoz či vývoz z 2. 1. 2018

Osvobození těchto služeb (zejména přepravy) se vztahuje pouze na služby poskytované přímo příjemci či odesílateli zboží. Přeprava, kterou účtuje přepravci jeho subdodavatel již je zdaněná – od 1. 3. 2018.

Novelizace Směrnice 2006/112/EU

Zatím není jisté, od kdy budou jednotlivé změny platit.

 • zjednodušení systému dodání zboží do jiného členského státu (JČS) mezi certifikovanými plátci
 • normální (necertifikovaný) český plátce by např. dodání zboží polskému plátci zatížil polskou DPH
 • certifikované osoby nebudou muset přiřazovat přepravu pro řetězové obchody a pro dodání zboží z tzv. call-off skladů v JČS
 • elektronické obchodování – limit 10 000 EUR / rok – nepodléhá MOOS (bylo by to předmětem normálně české daně)
 • prodej na dálku (samozřejmě osobě nepovinné k dani) – přes elektronické platformy – zdaňováno v MOSS ve státě spotřeby

Pokyn GFŘ-D-29 k promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení

Tento pokyn znovu zmírňuje „vražedně“ nastavená pravidla pro udělování pokut za pozdě podaná či nepodaná kontrolní hlášení. Jednou za rok je možné i v r. 2018 požádat o prominutí pokuty bez udání důvodu (plátce třeba jen zapomněl podat).

 • § 101j – povinnost uhradit pokutu 1 tis. Kč nevzniká, jde-li o jediné provinění plátce u KH za kalendářní rok
 • pokud bylo řádné KH podáno až po výzvě, a to ve lhůtě uvedené v této výzvě, je udělena pokuta ve výši 10 tis. Kč – lze požádat i bez udání důvodu, jde-li o jedinou pokutu související s KH za rok. Stejně tak správce daně promine i pokutu ve výši 30 tis. Kč.
 • kromě toho správce daně promine pokutu ve výši 30 tis. Kč plátci, který měl údaje uvedené v KH dobře a měl pouze podat rychlou odpověď na výzvu, kterou by byly potvrzeny původně vykázané údaje (pokud je tato ROV podána 6. až 10. pracovní den, tzn. po lhůtě, správce daně by měl v souladu s GFŘ-D-29 prominout pokutu bez udání důvodu i v souběhu s prominutím jiné pokuty v roce).

Změny  základních pojmů

Definice „nového dopravního prostředku“ je rozšířena na všechna motorová pozemní vozidla. „Novými dopravními prostředky“ jsou i vozidla, která nejsou určena k provozu na pozemních komunikacích (např. terénní čtyřkolky).

Do definice „dlouhodobého majetku“ je doplněna zásada, podle které se v případech, kdy plátce pořizuje tento majetek formou tzv. finančního leasingu (je mu přenechán k užití s ujednáním o budoucím převodu vlastnického práva), se tento majetek pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý majetek uživatele.

Společnost (dříve sdružení)

Finanční správa vydala informaci 22. 8. 2017. U společností (sdružení) bez právní subjektivity podle ust. § 2716 občanského zákoníku dochází ke zrušení specifické úpravy registrace a postupů při správě daně u společnosti – nově je postupováno podle obecných principů DPH. Nové podmínky jsou postaveny na individuálním působení každého člena (společníka). Podle nové právní úpravy každý společník sleduje svůj obrat samostatně, v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vede veškeré údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění (i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti). Hlavní společník bude pak pravděpodobně vystupovat ve vztahu k zákazníkovi jako hlavní dodavatel, ostatní společníci jako subdodavatelé. Pokud se mezi společníky budou přeúčtovávat stavební a montážní práce, neuplatní se režim přenesení daňové povinnosti, ale DPH (speciální ustanovení k § 92a).

Společníci společností, kteří do 30. 6. 2017 postupovali podle původní právní úpravy, mohou podle přechodných ustanovení novely využít přechodné období a postupovat při uplatňování DPH podle této původní právní úpravy, nejdéle však do 31. 12. 2018.

Vznik povinnosti přiznat daň (§ 20a)

Dochází ke zpřesnění pravidla pro stanovení vzniku povinnosti přiznat daň při přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění. Povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty vzniká pouze v případě, je-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě.

Například u poukazů (voucherů) nemusí být přiznána daň, pokud z povahy prodávaného zboží, na které byl poukaz vystaven, vyplývají různé sazby DPH. To však neplatí pro jednoúčelové vouchery, u kterých je předem jasné, na co jsou vystaveny. Pokud voucher není uplatněn (propadne), není třeba přiznat DPH na výstupu.

Vystavování daňových dokladů

Podle ust. § 28 odst. 1 vznik plátci povinnost vystavit daňový doklad při dodání zboží či poskytnutí služby osobě povinné k dani či právnické osobě nepovinné k dani. Naopak, nevzniká povinnost vystavit daňový doklad fyzické osobě nepovinné k dani.

Sazby daně

Školní stravování nepodléhá dani ve snížené sazbě 15%, ale je osvobozeno od daně podle ust. § 57 a 59 ZDPH. Rovněž i služby přímo související se zdravotní službou (pacienti hospitalizovaní v nemocnici) jsou osvobozeny podle ust. § 58 ZDPH a nepodléhají snížené sazbě DPH jako ubytovací služby. Závodní stravování je zdaněno první sníženou sazbou daně ve výši 15%, i když nepodléhá EET.

Dodání nemovité věci

I nadále platí v souladu s ust. §  56 odst. 3 lhůta 5 let (pro případné osvobození od daně) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního užívání stavby. Nově se tato lhůta počítá i od kolaudace po podstatné změně dokončené stavby (nástavba o více než 1 podlaží, přístavba, při které se navýší podlahová plocha o více než 50%, technické zhodnocení stavby o více než 50% ceny zjištěné či směrné hodnoty pro účely daně z nabytí nemovitých věcí před provedením změny).

Uskutečnění plnění při vývozu zboží

Za den uskutečnění plnění při vývozu zboží se považuje podle ust. § 66 odst. 6 ZDPH den výstupu z území EU (uskutečnění plnění není vázáno na den vystavení dokladu ani den propuštění).

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51, § 57)

Povinnost přiznat plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně vzniká ke dni jeho uskutečnění. Pokud je před uskutečněním tohoto plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat plnění z přijaté částky ke dni přijetí úplaty pouze v případě, je-li toto plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě (viz § 20a).

Vyrovnání a úprava odpočtu daně (§ 77, § 78e)

Vyrovnání nebo úpravu původně uplatněného odpočtu daně je plátce povinen provést při nedoložených případech zničení, ztráty či odcizení obchodního majetku.

Nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba (§ 106a, § 106aa)

K institutu nespolehlivého plátce se zavádí nový institut nespolehlivé osoby. Nespolehlivou osobou se stane osoba, která není plátcem a která závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně. Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem, stává se současně nespolehlivým plátcem.

Nespolehlivou  osobou se může stát např.:

 • neplátce vystavující daňové doklady obsahující daň
 • osoba povinná k dani, která překročí obratu a nesplní registrační povinnost

Po 1 roce je možné požádat o zrušení nespolehlivé osoby jako u nespolehlivého plátce.

K 15. 1. 2018 bylo 1 626 nespolehlivých osob

Ručení příjemce zdanitelného plnění (§ 109)

Příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou jeho poskytovatelem v případě, kdy úplata za plnění je poskytnuta (i částečně) virtuální měnou.